ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΙΟΥ

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019, 18:21

1

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΙΟΥ

(Να συμπληρωθεί από το τον αιτητή/την αιτήτρια ιδιόχειρα)

1. Θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ………………………………………………

(Ξεχωριστός Τύπος θα πρέπει να συμπληρώνεται

για κάθε θέση για την οποία υποβάλλεται αίτηση)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ – ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

2. Όνομα: …………………………………………………………………………………………………..

3. Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………………….

(Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Υφιστάμενο Επώνυμο ……………………………………………………………………………….

(Να συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση που το επώνυμα του/της αιτητή/αιτήτριας διαφέρει

από το επώνυμα που αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

4. Υπηκοότητα Κυπριακή Άλλη Αν άλλη να αναφερθεί …………………

ποιας χώρας

5. Ταυτότητα Κυπριακή Άλλη Αν άλλη να αναφερθεί …………………

ποιας χώρας

6. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ……………………………………………………………………..

7. Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων ………………………………………………………………

(Να συμπληρωθεί μόνο αν ο αιτητής/η αιτήτρια είναι εγγεγραμμένος/η στο Σύστημα Κοινωνικών

Ασφαλίσεων Κύπρου)

8. Ημερομηνία γέννησης ……………………………………………………………………………….

(Να επισυναφθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης)

9. Χώρα και τόπος γέννησης …………………………………………………………………………

10. Επάγγελμα ή ενασχόληση …………………………………………………………………………

11. Διεύθυνση για αλληλογραφία:

• Οδός και αριθμός ……………………………………………………………………………

• Ταχ. Θυρίδα ………………………………………………………………………………….

2

• Δήμος/Κοινότητα ……………………………………………………………………………

• Επαρχία ………………………………………………………………………………………..

• Ταχ. Κώδικας …………………………………………………………………………………

• Χώρα ……………………………………………………………………………………………

12. Διεύθυνση διαμονής

(Να συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση που διαφέρει από τη διεύθυνση για αλληλογραφία)

• Οδός και αριθμός ……………………………………………………………………………

• Ταχ. Θυρίδα ………………………………………………………………………………….

• Δήμος/Κοινότητα ……………………………………………………………………………

• Επαρχία ………………………………………………………………………………………..

• Ταχ. Κώδικας …………………………………………………………………………………

• Χώρα ……………………………………………………………………………………………

13. Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………….

14. Δηλώστε αν έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή αν έχετε απαλλαγεί νόμιμα από αυτές σημειώνοντας √ .

(Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας).

15. (α) Έχετε καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας?

(β) έχετε απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες σα για πειθαρχικό παράπτωμα στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Αν ναι, δηλώστε τη φύση του αδικήματος/παραπτώματος , την ημερομηνία καταδίκης και την ποινή που σας επιβλήθηκε. (Σε περίπτωση παραγραφή της ποινής του αδικήματος ή σε περίπτωση διαγραφής της πειθαρχικής ποινής το παρόν να αγνοηθεί).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. Αν είστε ανάπηρος/ανάπηρη, με την έννοια του άρθρου 44 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σημειώστε √ και επισυνάψτε σχετική βεβαίωση.

17. Αν είστε παθών ή τεκνό εγκλωβισμένων, με βάση της ισχύουσα νομοθεσία, σημειώσατε √ , επισυνάψτε σχετική βεβαίωση. (Ισχύει μόνο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας)

3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΙΤΗΤΗ – ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

18. Μέση, Ανώτατη, Μεταπτυχιακή, Επαγγελματική ή άλλη.

Από -Μέχρι

(μήνας/έτος)

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Απολυτήριο/Διπλωμα/Πτυχίο/Τίτλος*

* Να επισυναφθεί αντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου, διπλώματος, πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών ή επαγγελματικού τίτλου.

19. Εξετάσεις, Κυβερνητικές και μη, και Εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας ενός μηνός και πάνω που παρακολουθήσατε. (Δηλώστε το είδος και το ψηλότερο επίπεδο επιτυχίας και επισυνάψτε αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

20. Άλλα προσόντα που κατέχετε.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΙΤΗΤΗ – ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

21.

Ελληνική

Τουρκική

Αγγλική

-----------

----------

----------

Ανάγνωση

-------------

-------------

------------

------------

------------

------------

Γραφή

-------------

-------------

------------

------------

------------

------------

Ομιλία

-------------

-------------

------------

------------

------------

------------

(Να χρησιμοποιηθούν οι χαρακτηρισμοί: Άριστοι, Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΑΙΤΗΤΗ - ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

22. Δηλώστε το επάγγελμα/ τα επαγγέλματα/ την απασχόληση/ τις απασχολήσεις σας, χρονολογικά, από τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης σας μέχρι σήμερα. (Δεδομένου ότι σε Σχέδια υπηρεσίας ορισμένων θέσεων η πείρα είναι απαιτούμενο προσόν, ή αποτελεί πλεονέκτημα, πρέπει να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις/στοιχεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή. Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις αυτές δεν επισυναφθούν, ο/η αιτητής/τρια ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή πλεονέκτημα).

5

Από -Μέχρι

(μήνας/έτος)

Όνομα εργοδότη

Θέση ή Είδος απασχόλησης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

23. (Τα πρότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ – ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

24. Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέγραψα στον παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, και τα επισυναπτόμενα που έδωσα είναι ακριβή και αληθή, και ότι το έντυπο συμπληρώθηκε από εμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή την άμεση ανάκληση τυχόν διορισμό μου.

Εξουσιοδοτώ το Δήμο Γερίου όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί στον παρόν έντυπό για σκοπούς πρόληψης στην συγκεκριμένη θέση.

……………………………………. …………/………./…………

Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας Ημερομηνία

--------------------------------------------------------------------------------

Απόκομμα απόδειξης (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή/αιτήτρια ή από αντιπρόσωπό του/της).

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………….

Θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:………………………………………………………………………..

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης: ………./………./………

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:…………………………………….

Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης: ………../…………/………..

Σφραγίδα και υπογραφή παραλήπτη: ………………………………………

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1. Το έντυπο αυτό, το οποίο μπορεί να ληφθεί από τα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Γερίου (Λεωφόρος Γερίου 21,Τ.Κ 2201, Γέρι), πρέπει να συμπληρωθεί από τον αιτητή/την αιτήτρια ιδιόχειρα και να αποσταλεί στο Δήμο. Αν η αίτηση γίνεται για περισσότερες από μια θέσεις, πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστός έντυπο για κάθε θέση. Οι αιτήσεις παραδίδονται στα Γραφεία του Δήμου Γερίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.

Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στα Γραφεία του Δήμου ή στο ταχυδρομείο για αποστολή στο Δήμο και λαμβάνονται από το Δήμο μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

2. Κενές θέσεις Πρώτου Διορισμού δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αιτήσεις δεν πρέπει να υποβάλλονται, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση.

3. Οι αιτητές επιλέγονται για διορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο Γερίου.

4. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 19 των Περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Γερίου κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(γ) Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία γίνεται ο διορισμός.

(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

(στ) Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση υστέρα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακος.

8

Powered by Technomart