Γράφτηκε από Georgia Charalampous στις Δημοσιεύτηκε στο Νομικά Έγγραφα

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική αφορά την Επεξεργασία (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) Προσωπικών Δεδομένων (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) που λαμβάνει χώρα από το Δήμο Γερίου (εφεξής ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Δήμος»). Ο Δήμος, ως αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστά voμικό πρόσωπo δημoσίoυ δικαίoυ, η σύσταση και λειτουργία του οποίου διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985 και εδρεύει στη Λεωφόρος Γερίου 21 Τ.Κ. 2200, Γέρι. Στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιών και/ή καθηκόντων και/ή δραστηριοτήτων του, ο Δήμος επεξεργάζεται ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) των δημοτών, των εργοδοτουμένων ή/και των συνεργατών του, των μελών του συμβουλίου του και άλλων φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, υποβάλλουν αιτήματα ή έρχονται σε επαφή με το Δήμο.

 

Ο Δήμος αναγνωρίζει πως έχει καθήκον να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα  στη βάση των αρχών της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

 

Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από το Δήμο και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία επωφελήθηκαν, επωφελούνται ή προτίθενται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες του Δήμου, σε συνεργάτες, εργοδοτούμενους, δημότες καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν συμβατική σχέση με το Δήμο ή είχαν συμβατική σχέση με το Δήμο στο παρελθόν ή/και υποβάλλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις/καταγγελίες/ερωτήματα στο Δήμο ή/και έρχονται σε επαφή με το Δήμο. Είναι σημαντικό όπως μελετήσετε την παρούσα πολιτική, την οποία εφαρμόζουμε όταν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ούτως ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις πρακτικές του Δήμου για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Ορισμοί: Για σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων νοούνται ως:

 

 1. Ο Δήμος μπορεί να συλλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως:

 

 1. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε Επεξεργασία από το Δήμο κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της πληρωμής τελών/φορολογίας/δικαιωμάτων  από τρίτους εκ μέρους σας και την παράδοση της απόδειξης πληρωμής στο τρίτο μέρος είναι η προσκόμιση τιμολογίου ή/και γραπτής εξουσιοδότησης από το τρίτο μέρος στα ταμεία του Δήμου.

 

 1. Για να μπορεί ο Δήμος να εκπληρώσει τα καθήκοντα του προς το δημόσιο συμφέρον καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, της εναρμόνισής του με νομικές υποχρεώσεις καθώς και για άλλους παρεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται εκτενέστερα κατωτέρω, ο Δήμος μπορεί να χρειαστεί να συλλέξει από εσάς, μεταξύ άλλων, Προσωπικά Δεδομένα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

Επιπρόσθετα, με τη ρητή συγκατάθεση σας, ή, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, για λόγους εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, για την εκτέλεση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων καθώς και σύμφωνα με άλλες νομικές βάσεις Επεξεργασίας που προνοούνται από τον Κανονισμό, ο Δήμος δύναται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπως φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α.

 

Η συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνεται πάντα για συγκεκριμένο σκοπό ή σύνολο σχετικών σκοπών.  Ωστόσο, εάν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλους νέους σκοπούς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πρώτα όπου αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό. Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δήμος μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του ή για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση απάτης. Όπου είναι εφικτό και εύλογο, θα επιδιώκουμε πάντα να σας ενημερώνουμε για τυχόν σημαντικές προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε ή σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας. 

 

 1. Ο Δήμος θα διασφαλίσει ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την σύννομη Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και θα διασφαλίσει ότι αυτό καταγράφεται επαρκώς. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η Επεξεργασία μπορεί να είναι σύννομη – η λήψη συγκατάθεσης είναι μία μέθοδος για τη διασφάλιση σύννομης Επεξεργασίας, αλλά τονίζεται ότι η λήψη συγκατάθεσης δεν είναι πάντα απαραίτητη και ο Δήμος μπορεί να επεξεργάζεται σύννομα τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον πληρούται μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 

 1. Που κοινοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δήμος χρειάζεται να κοινολογεί ή να ανταλλάσσει πληροφορίες εσωτερικά μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών ή τμημάτων του Δήμου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και εξωτερικά με άλλους οργανισμούς, όπως συνεργάτες και υπεργολάβους του Δήμου (όπως σύμβουλους πληροφορικής, προμηθευτές, ελεγκτές και νομικούς σύμβουλους) κυβερνητικούς φορείς και κρατικές αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα τρίτα πρόσωπα. Ο Δήμος θα προβαίνει στις εν λόγω κοινοποιήσεις ή ανταλλαγές μόνο όπου κρίνεται κατάλληλο και νόμιμο να το πράξει, για παράδειγμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή απειλής για τη ζωή, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή εγκληματικότητας, την αξιολόγηση οποιουδήποτε φόρου ή καθήκοντος ή εάν απαιτείται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή νόμο. Οποτεδήποτε τέτοια κοινολόγηση ή ανταλλαγή κρίνεται απαραίτητη, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 1. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων- κατάρτιση προφίλ:

Κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνίσταται στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα ή/και τις μετακινήσεις του. Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα υφίσταται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο Δήμος δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων. Σε περίπτωση που ο Δήμος θα προβεί σε ένα τέτοιο είδος Επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε γραπτώς, πριν την έναρξη της εν λόγω Επεξεργασίας.

 

 1. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, κάθε διαβίβαση που θα λαμβάνει χώρα θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Ο Δήμος διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για σκοπούς διευθέτησης επαγγελματικού ταξιδιού μελών του προσωπικού του Δήμου σε τρίτη χώρα για σκοπούς έκδοσης άδειας εισόδου και παραμονής στην τρίτη χώρα).

 

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας από το Δήμο:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλέγει, όπως, μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, συμβατικών, ρυθμιστικών, ή λογιστικών απαιτήσεων.

 

Σημείωση:

Κάποια από τα αρχεία του Δήμου αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον Περί Κρατικού Αρχείου Νόμο (Ν. 208/1991). Με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο, όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία των Αρχών Τοπικής Διοίκησης αποτελούν δημόσια αρχεία. Η διαγραφή των αρχείων αυτών υπόκεινται στην έγκριση του Εφόρου Κρατικού Αρχείου σε σχέση με την υποχρέωση μόνιμης φύλαξης.

 

 

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν παρασχεθεί στο Δήμο από τρίτο μέρος, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εν λόγω τρίτο μέρος/οργανισμό για να υποβάλετε τα προαναφερόμενα αιτήματα.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής αιτήματος.                                                            

 

 1. Αλλαγές στα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Εάν υπάρξουν αλλαγές στις περιστάσεις και τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ακριβή και ενημερωμένη καταγραφή των πληροφοριών σας.

 

 1. Χρονική περίοδος ανταπόκρισης:

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα που υποβάλλονται εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

 

 

 

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

 

 1. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, θα ειδοποιήστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.

 

Η παρούσα πολιτική εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Η τελευταία έκδοση της παρούσας πολιτικής είναι αναρτημένη στον ισότοπο του Δήμου, στα σημεία συλλογής αιτήσεων και στο ταμείο του Δήμου.